2018 11 03 bus atidengiama atminimo lenta Vilniaus g. 25

 

 

1918-1933 m. čia veikė lietuvių sanitarinės pagalbos draugija,

poliklinika ir ligoninė.

1918-1926 m. čia dirbo dr. Jonas Basanavičius


(smulkesnę informacijaą skaitykite skyrelyje "Mūsų veikla")

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***


„Ypačiai daro tie, kurie neperseniai tėra Vilniuje, nėra su Vilniumi proto bei jausmo ryšiais susirišę. Kas kita mūsų seni vilniečiai su gerbiamiausiuoju Lietuvių mokslo draugijos rinkinių dabotoju dr. Jonu Basanavičiumi priešakyje, kuris nebėgo iš Vilniaus nuo jokios, kad ir sunkiausios okupacijos. Jo pavyzdys turėtų nevieną jaunesnįjį sudrausti ir bėgti pakilusį sulaikyti.

                                                       M. Biržiška

Senieji vilniečiai

Šis istoriškai prigijęs pavadinimas taikomas lietuviams, 1920-1939 metais gyvenusiems Vilniuje ir Vilniaus krašte, patyrusiems Lenkijos okupacijos skriaudas, kovojusiems už lietuvių tautinės savimonės, kultūros ir kalbos išsaugojimą. Tai – vilniečių karta, gimusi per didįjį lietuvių tautinį pakilimą pirmajame dešimtmetyje po spaudos atgavimo. Tai – karta, kurios pasiaukojamos veiklos deka Vilniaus krašte ruseno lietuvybė, vėliau užsiplieskusi liepsna, tai – karta, pagimdžiusi mūsų Nepriklausomybės kūrėjus.

1920 m. apie pasitraukiančiuosius iš Vilniaus prof. Mykolas Biržiška rašė taip: „Ypačiai daro tie, kurie neperseniai tėra Vilniuje, nėra su Vilniumi proto bei jausmo ryšiais susirišę. Kas kita mūsų seni vilniečiai su gerbiamiausiuoju Lietuvių mokslo draugijos rinkinių dabotoju dr. Jonu Basanavičiumi priešakyje, kuris nebėgo iš Vilniaus nuo jokios, kad ir sunkiausios okupacijos. Jo pavyzdys turėtų nevieną jaunesnįjį sudrausti ir bėgti pakilusį sulaikyti.“ M. Biržška: Lietuva tolei bus gyva, kolei ji eis Vilniaus keliu. Vilniaus išsižadėjusi, niekam ji nebus reikalinga – nei mums, nei pasauliui.

Vilniečių ainių klubas jungia senųjų vilniečių palikuonis ir visus, prijaučiančius jų idealams.

Ištrauka iš Marcelijaus Martinaičio pratarmės Rasos Paulavičienės knygai “Marcelinas Šikšnys” Vilnius “MOKSLAS” 1992

Mūsų tikslai:

-istorinių žinių rinkimas, kaupimas, senųjų vilniečių - mūsų tėvų ir protėvių - atminimo įamžinimas, leidiniuose, videomedžiagoje, literatūroje, vietovardžiuose ir kt.

- vilniečių skatinimas domėtis savo krašto praeitimi, istorija, paveldu

- žinių teikimas apie Vilniaus miestą, jo kultūrą, istoriją, apylinkes, žymiausias vietas, žmones, šeimas, gimines

- klubo susirinkimų, suvažiavimų, konkursų, ir sporto varžybų organizavimas

- tarpusavio bendravimas

- fondų steigimas ilgalaikiams klubo renginiams bei veiklai finansuoti ir t.t.Oficialiai Vilniečių ainų klubas egzistuoja nuo 2003 metų gruodžio 19 dienos. Narystės nėra. Du kartus per metus vyksta tradicinės sueigos: per Trijų karalių šventę - sausio 6 dieną Vilniaus rotušėjė ir birželio pirmąjį šeštadienį Valakupiuose, Dainoros Juchnevičiūtės Vaivadienės sodyboje.

Per pavasarinę sueigą klubo valdyba atsiskaito nariams apie savo veiklą, išrenkama nauja valdyba, sudaromi planai ateinantiems metams, pagal anketas į sąrašus įrašomos naujos senųjų vilniečių pavardės, stendais su nuotraukomis ir atsiminimais paminimi metų jubiliatai, vyksta vilniečių ainių meninės veiklos parodos, bendraujama, vaišinamasi gamtos prieglobstyje.

Žiemos sueigų metu papasakojama apie per pusmetį atiliktus darbus, rodomi dokumentiniai filmai istorine tema, nuotraukos, klausomasi įdomių žmonių atsiminimų. Po to vyksta koncertas.

Be šių renginių organizuojami žymių datų, tarpukario Vilniuje įkurtų organizacijų, senųjų vilniečių veiklos minėjimai, giminių susiėjimai, parodos, knygų Vilniaus tema pristatymai, organizuojamos ekskursijos, konkursai jaunimui.Norintiems prisidėti prie mūsų veiklos rėmimo 2% pajamų mokesčio galima pervesti:
Vilniečių ainių klubas
įmonės kodas 226404660
A/S LT427044060003934923
AB SEB Vilniaus bankasJuridiniai dokumentai >>>