Nijolė Lelkaitė Baikienė

„Šiaurės pašvaistė“

Leidykla „Kultūros studijos“

Vilnius, 2018

 

 

Gražina Mareckaitė

„neIŠMANIŲJŲ metas“

Leidykla „Charibdė“

Vilnius, 2016

 

 

„Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijai 100“

Leidėjas Vilniečių ainių klubas

Leidykla „Homo liber“

Vilnius, 2015

 

 

Jonas Rinkevičius

„Su Lietuva širdy‘

Birutės Verkelytės Fedaravičienės gyvenimas ir veikla

Leidykla „Homo liber“

Vilnius, 2015

 

 

Alma Lapinskienė

Atėjęs Vilniun

Rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Vilnius, 2014

 

 

Vytautas Razukas

Skambėkite, Vilniaus varpai

„Mažoji leidykla“

Vilnius, 2014

 

 

Jonas Rudokas

"Tas kelias į Vilnių..."
Leidykla "Mūsų gairės"

Vilnius. 2014

 

 

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ (konferencijos medžiaga)

Lietuvos nacionalinis muziejus

Vilnius, 2013/

 

 

Pranas Bieliauskas

Dienoraštis (1920-1957)

Leidykla „homo liber“

Vilnius, 2012

LR Kultūros ministerija

Vilniečių ainių klubas

 

 

Saulė Uždavinytė

Dienoraščio fragmentai

Vilnius, 1941-1945

Vilnius, 2012

 

 

Bronius Saplys

Gyvenimo kelionė:

Tverečius-Torontas

Prisiminimai

Leidykla „homo liber“

Vilnius, 2012

 

 

Laimonas. Briedis „

„Vilnius-savas ir svetimas

Leidykla „Baltos lankos“

Vilnius, 2011

 

 

Kompaktinis diskas

Dokumentinis filmas

Dr. Jonas Basanavičius

Lietuvos nacionalinis muziejus

Vilnius, 2011

 

 

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Kultūros istorikas, muziejininkas Vincas Žilėnas

Vilnius, 2011

 

 
Vilniaus  Vytauto Didžiojo gimnazijos protokolai (1915-1940 ir 1953-1955 metai)
Petro ofsetas
Vilnius, 2011
Priedas - kompaktinė plokštelė su protokolaisAntanas Juknevičius

Atsiminimai

Sudarė Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė

Serijos dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Daiva Stakišaitienė

Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo

Vilnius, 2016


„XX a. romantikas Vatslovas Kosciuška (1911 - 1984)“

Parodos katalogas

Sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė

Lietuvos dailės muziejus

Vilniečių ainių klubas

Vilnius, 2011

 

 

Jeronimas Cicėnas

„Vilnius tarp audrų“

Leidykla „Terra“

Čikaga, 1953

Mokslo ir enciklopedijų leidykla 2-iasis (fotografuotinis) leidimas

Vilnius, 1993

trečias leidimas leidykla Homo liber Vilnius, 2010

 
Gražina Mareckaitė

„Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“

„Naujos sistemos“

Vilnius, 2009

 

 

Maria Znamierowska – Prüfferowa

„Vilnius, miestas arciausia širdies“

Leidykla „Alma littera“

Vilnius, 2009

 

 

Ona Miciūtė

„Žiburiai pelkėse“

Faksimilinis leidinys

Leidykla „Homo liber“

Vilnius, 2009

 

 

Juzef Mackiewicz

Kelias į niekur

Leidykla „Aidai“

Vilnius, 2009

 

 

Izidorius Šimelionis

„Žydai mano gyvenime“

Leidykla „Versus aureus“

Vilnius, 2009

 

 

Alma Lapinskienė

“Vilniaus lietuvių literatūra 1920-1940“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Vilnius, 2008

 

 

Valentas Šiaudinis

„Nuo arklo – prie ginklo“

Leidykla „Diemedis“

Vilnius, 2008

 

 

Zigmas Žemaitis

“Bibliografijos rodyklė ir fotografijų rinkinys”

Vilniaus universiteto leidykla

Vilnius, 2008

 

 

„Wileńska encyklopedia 1939 - 2005“

Warszawa, 2007

 

 

Mykolas Čibiras, Marija Čibirienė

„Lyg sietu atsijota...‘‘

Vilnius, 2007

 

 

Gražina Mareckaitė (sudarytoja)

“Legenda apie Praną Žižmarą”

Vilnius, 2007

 

 

Kazys Kęstutis Šimas

“Ona Šimaitė – pasaulio tautų teisuolė”

Vilnius, 2006

 

 

Povilas Čibiras

„Prancisiaus ir Nastės Čibirų šeimos atsiminimai“

Vilnius, 2005

 

 

Auksė Kapočiūtė (sudarytoja)

“Žmogus, artistas Juozas Kanopka”

J. Kanopkai 100 metų

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilnius, 2005

 

 

Vladas Žukas

“Beatričė Grincevičiūtė. Prisiminimai”

UAB „Ogamas“

Vilnius, 2004

 

 

Jonas Mackonis

„Boružės odisėja“

Tyto Alba

Vilnius, 2003

 

 

Zigmas Zinkevičius

„Rytų Lietuva praeityje ir dabar“

Mikslo ir enciklopedijų leidykla

Vilnius, 1993

 

 

Rapolas Mackonis

„Senoji vilniečių karta“

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

Vilnius, 2002

 

 

Pranas Norkūnas (užrašė Jonas Riškus)
Atsiminimai“

UAB "Gamta",

Vilnius, 2002

 

 

Izidorius Šimelionis

„Vilnija šimtmečio verpetuose“

Vilnius, 2002

 

 

„Encyklopedia Ziemi Wileńskiej“

Bydgoszcz, 2002

 

 

Leon Mitkiewicz

Kauno atsiminimai(1938 – 1939)

UAB „Baltųjų lankų leidykla“

Vilnius, 2001

 

 

Regina Kazlauskaitė

“Vilniaus skrajojantis teatras “Vaidila”

Vilnius, 2001

 

 

Rapolas Mackonis

Sudarė Birutė Mackonytė

„ Amžiaus liudininko užrašai“

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

2001

 

 

Lietuvos istorijos institutas

„Dek, širdie ant amžinojo aukuro...“

Marcelės Kubiliūtės 100 – osioms gimimo metinėms

(1898 07 28 – 1963 06 13)

Leidykla „Žara“

Vilnius, 1999

 

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 „Vilniaus dailės ir literatūros vienkartiniai leidiniai 1937–39 m.m.“

 

Pranė Makariūnienė

Vil­niu­je ir Vil­niaus kraš­te 1915-1939 (at­si­mi­ni­mai)

Vo­ru­ta

Vilnius, 1999

 

 

Juozas Maceika

„Lazūnai“

Mokslo ie enciklopedijų leidykla

Vilnius, 1998

 

 

Jadvyga Kazlauskaitė

“Vilniaus lietuvių periodiniai leidiniai 1760-1918 “

Leidykla “Mintis”

Vilnius, 1998

 

 

Jadvyga Kazlauskaitė

“Vilniaus lietuvių periodiniai leidiniai 1904-1940 “

Vilnius, 1998

 

 

Viktoras Maldžiūnas

“Išaugau Vilnijoj”

Kaunas, 1996

 

Rapolas Mackonis

„Dvylika Viniaus kunigų“

Leidykla „Unitas“

Vilnius, 1994

 

 

Rapolas Mackonis

Iš kavinės į kavinę

Vilnius, 1994

 

 

Rapolas Mackonis

“Mes dar gyvi žmonės”

Vilnius

 

 

Rasa Paulavičienė

Marcelinas Šikšnys

Leidykla „Mokslas“

Vilnius, 1992

 

 

Veronika Maminskaitė Kulbokienė

“Rytų Lietuva.

Vietovės, organizacijos, įvykiai, žmonės”

Čikaga, 1992

 

 

„Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur“

Białystok, 1992

 

 

Veronika Maminskaitė Kulbokienė

“Gyvenimo vingiuos”

Čikaga, 1992

 

 

A. Juškevičius, J. Maceika

„Vilnius ir jo apylinkės“ 3-iasis (fotografuotinis) leidimas

„Mintis“

Vilnius, 1991

 

 

Adomas Honoris Kirkoras

„Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes“

Leidykla „Mintis“

Vilnius, 1991

 

 

Bronius Makauskas

„Vilnijos lietuviai 1918 -1939 metais“

Vilnius, 1991

 

 

Pranas Kniūkšta

„Vilniaus kraštas ir lietuvių kalba“

Leidykla „Mokslas“

Vilnius, 1990

 

 

Vincas Martinkėnas

„Vilniaus ir jo apylinkių čiabuviai“

Lietuvių kultūros fondo

Eksperimentinė technikos paminklų restauravimo įmonė

Vilnius, 1990

 

 

Vincas Martinkėnas

„Vilniaus krašto lietuviškos mokyklos ir skaityklos 1919 – 1939 metais“

Leidykla „Mokslas“

Vilnius, 1990

 

 

Ignas Šeinius

„Raudonasis tvanas“

Leidykla „Vaga“

Vilnius,1990

 

 

Regina Žepkaitė

„Vilniaus istorijos atkarpa 1939 -1940“

„Mokslas“

Vilnius, 1990

 

 

Vladislavas Sirokomlė

„Iškylos iš Vilniaus po Lietuvą“

Leidykla „Mintis“

Vilnius, 1989

 

 

Razmukas, Pranas. "Mes buvom opozicija…“:  iš Petro [=Prano] Razmuko atsiminimų [apie gyvenimą Vilniuje lenkų okupacijos metais ir vėliau] / užrašė L. Dikavičius. - Portr. // Tarp knygų. - 1989, Nr. 11, p. 17-18.

 

 

M. Valeika

„Dvidešimt penkeri metai Vilniaus krašte“

Leidykla „Mintis“

Vilnius, 1989

 

 

Jonas Karosas

„Audringi pavasariai“ 2 tomai

Leidykla „Vaga“

Vilnius, 1978

 

 

Jonas Karosas

“Kalba Vilniaus akmenys”

Vilnius, 1963

 

 

Viktoras Biržiška

„Neužgijusios žaizdos“

Kaunas, 1936

 

 

B. Šėmis (M. Biržiška)

Vilniaus Golgota

Vilnius, 1930