RAŠINIO KONKURSO
,,MANO XX AMŽIAUS VILNIUS”
NUOSTATAI

 

   I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rašinio konkurso ,, Mano XX amžiaus Vilnius” (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
2.Konkurso siekis - ugdyti tautinį bei savo miesto patriotizmą, pilietiškumą, lietuvišką savimonę, ypač atskleisti praėjusio amžiaus vilniečių lietuvių gyvenimą iki 1940 m.
3.Konkurso organizatoriai – Vilniečių ainių klubas.

   II.   KONKURSO ADRESATAS

 

4.Konkurso dalyviai – vilniečiai, jiems prijaučiantys ir kiti asmenys, kurių tėvai, seneliai, proseneliai ar giminės, pažįstami gyveno Vilniuje praėjusiame XX amžiuje.

   III.   KONKURSO TIKSLAI, TEMA IR STRUKTŪRA

 

5.Konkurso tikslai:
5.1.Puoselėti lietuvių tautinius jausmus ir istorinę atmintį;
5.2.Siekti, kad tirdami Vilniaus istoriją, darbų autoriai ją ,,atrastų” per konkrečių asmenų likimus ir istoriją.
6. Konkurso tema – mažai tyrinėtas XX a. Vilniaus lietuvių gyvenimas, iki 1939 m. – tautinės mažumos gyvenimas. Amžiaus pirmoje pusėje vien Vilniaus Vytauto Didžiojo lietuvių gimnazija (o taip pat neilgai veikusi lietuvių Mokytojų seminarija) išleido daug auklėtinių. Vilniuje gyveno, darbavosi, kūrė įvairių sričių specialistai, tarnautojai, amatininkai. Kaip jie gyveno Lietuvos sostinėje ,,lenkų laikais”? Koks jų ir kitų Vilniaus lietuvių likimas? Kur jų palikuonys? Kas jie dabar? Kokie jų gyvenimo keliai? Nemažiau įdomus būtų atskleidimas Vilniaus lietuvių gyvenimo, likimų sovietinės, nacių okupacijos metais
7.Konkursui pateikiami rašiniai, istorinės apybraižos (toliau –rašiniai).

   IV.   KONKURSO ORGANIZAVIMAS

8.Konkurso vertinimo komisijos sudėtį tvirtina Vilniečių ainių klubo valdyba. Vertinimo komisiją sudaro žinomi Vilniečių ainių klubo nariai – mokslininkai, istorikai, rašytojai, Lietuvos kūrybinių sąjungų nariai.
9.Darbų pateikimas konkursui:
9.1 Konkurso dalyviai savo darbus siunčia kartu su dalyvio anketa vertinimo komisijai - Vilniečių ainių klubas, M.Daukšos g. 2/4-4, 02102 Vilnius iki 2012 m.rugsėjo mėn. 01 d.
9.2 Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti iki trijų rašinių.
10.Darbai be dalyvio užpildytos anketos nepriimami (1 priedas). Jei darbą atliko keli asmenys, kiekvienas jų atskirai užpildo dalyvio anketą.

   V.   KONKURSO SĄLYGOS

 

11.Konkursui laisva forma gali būti pateikti praėjusiame XX amžiuje Vilniuje gyvenusios šeimos istorija, šeimos narių biografijos, visuomeninės veiklos, kūrybos aprašymai; įvairūs dokumentai, dienoraščiai, šios tematikos laiškai, iliustruoti fotografijomis ar jų montažais, piešiniais ir kt. Konkursui galima sudaryti šeimos genealoginį medį, papasakoti šeimos legendas, šeimos papročius, buvusius kaimynus; aprašyti, nufotografuoti, nupiešti ar kitaip pateikti buvusių (ar esamų) namų, aplinkos, šeimos relikvijų, palaidojimų atvaizdus.
12.Rašiniai spausdinami kompiuteriu ant balto A4 formato popieriaus lapo. Darbas rašomas lietuvių kalba, naudojant ,,Times New Roman” šriftą, 12 pt dydį bei pusantro arba dvigubą tarpą tarp eilučių. Minimali rašinio apimtis – 2 puslapiai (be priedų). Taip pat turi būti pateikiamas ir elektroninis rašinio variantas, įrašytas į CD. Rašinio iliustracijos pridedamos.
13.Komisija, vertindama rašinius,atsižvelgdama į darbų kokybę ( ypač rašiniams apie Vilnių XX amž. pirmos pusės laikotarpiu ), skiria pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas.

   VI.   KONKURSO DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 

14.Lėšas konkursui organizuoti skiria Vilniečių ainių klubas.
15.Konkurso nugalėtojai apdovanojami 2012 m. spalio 28 d. Vilniuje, Rotušėje, minint Vilniaus atgavimo metines.
Organizatoriai pasilieka teisę keisti apdovanojimo datą.
16.Vertinimo komisijos pripažinti nugalėtojai apdovanojami:
Pirmoji vieta – 800,- Lt pinigine premija ir I laipsnio diplomu;
Antroji vieta – 500,- Lt pinigine premija ir II laipsnio diplomu;
Trečioji vieta – 300,- Lt pinigine premija ir III laipsnio diplomu.
17.Kitiems konkurso dalyviams bus įteikti konkurso dalyvio diplomai.
18.Atsiųsti darbai autoriams nebus grąžinti. Jie bus saugomo Vilniečių ainių klube.
19.Konkurso organizatoriai pasilieka teisę publikuoti konkurso dalyvių darbus įvairiuose leidiniuose.
20.Apie konkurso rezultatais kiekvienam dalyviui bus pranešta asmeniškai paštu.
21.Papildoma informacija teikiama telefonais: 8 681 65 050, 8 602 93 367, 8 615 30 310

 

Vilniečių ainių klubo valdyba